Activerend Werk

Activerend Werk wil inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in staat stellen een maatschappelijke rol te spelen in de samenleving. We gaan uit van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past, in plaats van de belemmeringen en de zorg die nodig is. Door deze inwoners zoveel mogelijk in reguliere vormen van werk met ondersteuning te laten participeren wordt een bijdrage geleverd aan een inclusieve samenleving. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op ontwikkeling en op doorstroom naar een volgende stap op de participatieladder.

Voor activerend werk gelden de onderstaande uitgangspunten:

 1. Zo passend mogelijk: de vraag en de mogelijkheden van de inwoner staan centraal.
 2. Zo lokaal mogelijk: plekken worden zoveel mogelijk in de nabijheid van de inwoner georganiseerd, zoals het creëren van werkplekken in de wijk.
 3. Zo regulier mogelijk: bij voorkeur vindt het werk plaats bij een reguliere werkgever. Voorwaarde is dat de werkgever hierbij zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt.
 4. Zo efficiënt mogelijk: er is meer maatwerk mogelijk doordat bij de trajecten activerend werk wordt gekeken wat een inwoner nodig heeft om zich maximaal te kunnen ontwikkelen.

Het beoogd resultaat van de aanpak is dat meer inwoners met een loonwaarde onder de 40% participeren zodat:

 1. Deze inwoners zich ontwikkelen waar mogelijk richting betaald werk (met ondersteuning) of vrijwilligerswerk;
 2. Dat er bij de inwoners die deelnemen aan een traject activerend werk de zorgbehoefte op andere onderdelen afneemt

Activerend werk omvat gestructureerde activiteiten voor inwoners met een loonwaarde <40% die ondersteuning nodig hebben om te kunnen participeren. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden, soms wordt een beperkte onkostenvergoeding verstrekt. De mate van ondersteuning is afhankelijk van hun positie op de participatieladder. Aanbieders en deelnemers maken afspraken over de werkzaamheden die verricht zullen worden. De activiteiten zijn gericht op het opdoen van arbeidsvaardigheden en -ervaring. Daarnaast draagt activerend werk bij aan maatschappelijke (her)integratie en heeft zij een stabiliserend effect op het dagelijks leven van een inwoner en draagt op deze manier bij aan het voorkomen van isolement en terugval.

De trajecten en producten binnen het perceel activerend werk hebben betrekking op trede 1 t/m 4 van de participatieladder. Trede 5 en 6 vallen buiten de inkoop van het IAS.

Gemeenten die mee doen aan Activerend Werk:

 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Duiven
 • Gemeente Montferland
 • Gemeente Westervoort
 • Gemeente Zevenaar