Content

Opleidingen

Info

Relay Opleidingen

Reigerstraat 30E
6883 ES Velp
Telefoon nr: 026 339 25 25
Mobiel nr: 06 53 67 10 77
Kvk nr: 09068681

info@relay-training.nl

Relay Opleidingen

Relay Opleidingen; 'een goede keus'

Relay Opleidingen verzorgt particulier onderwijs in de regio Arnhem en omgeving. Wij verzorgen op dit moment beroepsopleidingen, trainingen en leertrajecten voor ongeveer 25 cursisten en richten ons op vakmanschap, beroepscultuur en maatschappelijke redzaamheid.

  • Wij zorgen voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en toekomstgerichte leerervaringen.
  • Wij moedigen onze cursisten aan om zich na een beroepsopleiding verder te ontwikkelen in hun loopbaan of in vervolgonderwijs en niet in de laatste plaats om een volwaardige rol in de samenleving te vervullen.

Stages

Bij de verwezenlijking van onze missie en doelen kunnen we niet zonder het bedrijfsleven, overheden en instellingen. Wij willen dan ook een maatschappelijke onderneming zijn met een sterke externe gerichtheid en in het bijzonder met gekwalificeerde bedrijven.

  • Relay Opleidingen wil op een eigentijdse wijze mens- en levensbeschouwelijke vraagstukken standaard deel uit laten maken van de opleidingen en uit laten monden in onderdelen van onze lesprogramma's.
  • Cursisten worden uitgenodigd om vanuit de eigen mens- en levensbeschouwing het gesprek aan te gaan over "wat je motiveert".
  • Uitgangspunt daarbij is respect voor ieders keuzen, integriteit van handelen, oog hebben voor elkaars welzijn en het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Doelen

Vakmanschap en beroepscultuur laten zich vertalen in een tweetal doelstellingen:

  • Het onderwijs voldoet aan hoge eisen en is gericht op competentieontwikkeling als integratie van kennis, kunde, houding en persoonlijke ontwikkeling.
  • De inrichting van de organisatie is van hoge kwaliteit en garandeert een balans tussen stabiliteit en veiligheid enerzijds en gewenste verandering en innovatie anderzijds.

Onderwijsvisie

Relay Opleidingen staat voor een hoogwaardig leerproces voor iedere cursist die een actieve betrokkenheid toont bij dat proces. Deze algemene onderwijsdoelstelling wordt nagestreefd voor een heterogene groep cursisten -verschillend in sociale achtergrond en leerstijlen -binnen een breed palet van beschikbare leertrajecten. Deze doelstelling wordt uitgewerkt in termen van toegankelijkheid, aantrekkelijk en activerend onderwijs. De onderwijsvisie levert een belangrijke bijdrage aan het profiel van Relay Opleidingen en is de grondslag van de algemene onderwijsdoelstelling.

ReLay Opleidingen is ook te vinden op www.opleiding-info.nl.